ធាតុ 0
ជ្រើសទំព័រ

រោងចក្រផលិតកោងផលិតនៅប្រទេសចិន - ផ្នែកជំនួស - នៅ Sokoto នីហ្សេរីយ៉ាដាប់ប៊ែតធ័រធ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់

Curved factory made in China - replacement parts - in Sokoto Nigeria Tooth Gear Coupling with top quality

We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears manufacturing unit in China with 5 distinct branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828

Curved tooth gear coupling sequence coupling outer tooth can be optimistic and unfavorable assembly to get the three distinct axial distance, convenient for customer use
to mend the tooth crest, help to enhance the meshing overall performance, remove the load of tooth idea, but also decrease the hole and radial gap and increase the transmission security.
The same specs elements is interchangeable , to optimize the creation and use
EPT coupling with specific floor remedy or coating security, to enhance its corrosion resistance
In buy to make sure the mo EPT straightforward assembly and disassembly, Fasteners galvanized operate, in buy to avoid the corrosion and unable to tear open outfit
EPT coupling products comple tel: +86~13 0571 88828y produced by by themselves, to fully ensure the high quality and shipping time, the highe EPT item integrity and the mo EPT gain of the price

 

ទំហំ Torque អតិបរមា បានបង្គាប់ Dimesion in mm ទំ​ង​ន់ ខាញ់
Nm RPM អតិបរមា អោយខ្ញុំ A B C D F H J M ប្រហោង KG KG
G2001 710 7000 ហាសិប 13 មួយរយដប់ប្រាំ 89 43 ហុកសិប​ប្រាំបួន 84 ដប់បួន 39 ហាសិប​មួយ 3 4.6 .04
G2002 1800 6500 ហុកសិបប្រាំ ម្ភៃ 149 102 49 86 មួយសូន្យប្រាំ 19 សែសិប​ប្រាំបី ហុកសិប​មួយ 3 9.1 .07
G2003 4000 6300 ចិតសិប​ប្រាំបី 26 178 127 ហុកសិប​ពីរ មួយរយប្រាំ 127 19 59 77 3 ដប់ប្រាំមួយ .113
G2004 7500 4000 98 32 213 159 77 131 មួយរយហាសិបប្រាំ 21.8 ចិតសិបពីរ កៅសិប​ពីរ ប្រាំនាក់ 30 .22
G2005 15000 3800 111 39 240 188 កៅសិប​មួយ 152 មួយរយប៉ែតសិប 21.8 84 107 5 44 .36
G2006 20000 3350 134 ហាសិប​មួយ 280 219 106 178 211 28.four 98 130 6 ហុកសិប​ប្រាំបួន .55
G2007 30000 2500 160 64 318 247 121 210 245 28.4 111 145 6 កៅសិប​ប្រាំបី .9
G2008 42000 2100 183 77 346 278 មួយរយសាមសិបប្រាំ 235 274 28.four 123 166 8 មួយរយសែសិប ការ​មួយ
G2009 50000 2000 ពីរ​រយ 89 389 314 153 254 206 38.1 141 183 ប្រាំបី ពីរ​រយ 1.77
G2571 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 ៦០.one 158 204 8 355 2.22
G2011 90000 1750 244 មួយរយដប់ប្រាំ 457 384 188 305 366 25.four 169 229 8 310 two.eighteen
G2012 112000 1650 264 មួយរយម្ភៃ 497 424 207 321 396 28.four មួយរយចិតសិបប្រាំ 247 10 498 three.seven
G2013 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.4 196 267 10 608 បួន .៨
G2014 250000 1300 321 មួយរយសាមសិបប្រាំ 580 496 241 430 522 35 210 301 12 799 ៧.nine
G2015 355000 1200 365 មួយរយសែសិបប្រាំ 644 534 260 490 582 35 230 330 12 1176 8.3
G2016 500000 1050 401 មួយរយហាសិបប្រាំ 726 574 278 540 654 42 245 358 16 1698 ten.9
G2017 560000 950 454 មួយរយហុកសិបប្រាំ 775 616 299 580 695 42 258 389 ដប់ប្រាំមួយ 1959 thirteen.eight

ទំហំ Torque អតិបរមា បានបង្គាប់ Dimesion in mm ជាតិខ្លាញ់ ខាញ់
Nm RPM អតិបរមា អោយខ្ញុំ A B C D F H J L M Q គម្លាត KG KG
G2101 710 7000 50 ដប់បី មួយរយដប់ប្រាំ 89 សែសិប​បី ហុកសិប​ប្រាំបួន 84 ដប់បួន 39 38  ហាសិប​មួយ 38.9844 បី four.six .03
G2102 1800 6500 65 20 149 102 49 86 មួយរយប្រាំ 19 សែសិប​ប្រាំបី 48  ហុកសិប​មួយ 48.9804 បី 9.1 .06
G2103 4000 6300 ចិតសិប​ប្រាំបី 26 178 127 62 មួយរយប្រាំ 127 19 ហាសិបប្រាំបួន 61  ចិតសិបស្រឡាញ់ ហុកសិបមួយ.9752 3 16 .09
G2104 7500 4000 98 32 213 159 ចិតសិបស្រឡាញ់ 131 មួយរយហាសិបប្រាំ 21.8 ចិតសិបពីរ 75  កៅសិប​ពីរ 76.9692 ប្រាំនាក់ 28 ។ ដប់ប្រាំបី
G2105 15000 3800 111 39 240 188 កៅសិប​មួយ 152 មួយរយប៉ែតសិប ១.eight ប៉ែតសិប​បួន 89  107 ninety one.8554 ប្រាំនាក់ 45 .29
G2106 20000 3350 134 51 280 219 106 178 211 28.4 កៅសិប​ប្រាំបី 104  មួយរយសាមសិប 106.9964 ប្រាំមួយ ហុកសិប​ប្រាំបួន ។សែសិប​ប្រាំ
G2107 30000 2500 មួយរយហុកសិប ហុកសិប​បួន 318 247 121 210 245 28.4 111 119  មួយរយសែសិបប្រាំ 122.1374 ប្រាំមួយ 103 ។ចិតសិប​ប្រាំបី
G2108 42000 2100 183 ចិតសិបស្រឡាញ់ 346 278 មួយរយសាមសិបប្រាំ 235 274 28.4 123 132  166 136.269 8 មួយរយសែសិបប្រាំ .e រយពីរ
G2109 50000 2000 ពីរ​រយ 89 389 314 153 254 206 ៦០.one 141 150  183 មួយរយហាសិប ៥.២ 8 207 one.forty two
G2110 71000 1850 220 102 425 344 168 279 334 ៦០.one 158 165  204 171.2256 8 378
G2111 90000 1750 244 115 457 384 188 305 366 25.4 169 184  229 191.6096 8 335 ពីរ .១២
G2112 112000 1650 264 មួយរយម្ភៃ 497 424 207 321 396 28.four មួយរយចិតសិបប្រាំ 203  247 210.9744 10 524 2.97
G2113 180000 1500 289 127 527 452 220 356 425 28.4 196 216  267 226.38 ចំនួនដប់ 745 ៣.៣
G2114 250000 1300 321 មួយរយសាមសិបប្រាំ 580 496 241 430 522 35 210 236  301 247.989 12 974 សែសិបប្រាំ
G2115 355000 1200 365 145 644 534 260 490 582 35 230 255  330 ២- គុណ ៤ ដប់ពីរនាក់ 1465 seven.six
G2116 500000 1050 401 មួយរយហាសិបប្រាំ 726 574 278 540 654 សែសិប​ពីរ 245 272  358 288.7864 ដប់ប្រាំមួយ 1985 ៣៧
G2117 560000 950 454 មួយរយហុកសិបប្រាំ 775 616 299 580 695 42 258 293  389 310.6012 16 2214 ten.5

 

ទំហំ NOMINAL អតិបរមា បង្វិល GENERAL DIMENSIONS ទំងន់លើស ទំ​ង​ន់ ពេលនៃ ខាញ់
Torque Torque ដែនកំណត់ In mm អតិបរមា នាទី និចលភាព ទំ​ង​ន់
Nm Nm one/ min A D B បានបង្គាប់ C ប្រហោង M Kg Kg J (Kgm2 Kg
G2501 500  1.000  12.000  56  36  47  ប្រាំបី -១៧ 30  57  , 88 ,seventy three , 0003 , 01
G2502 650  1.300  10.500  70  48  56  10-32 40  71  1,eighty 1,34 , 001 , 015
G2503 750  ១  ប្រាំបួន.500  80  56  68  14-38 45  84  two,seventy one ពីរ, ០០០ , 002 , 571
G2504 1.150  ពីរ .១២  ប្រាំបួន.000  96  68  74  18-50 55  91  4,68 three,twenty , 005 , 04
G2505 ពីរ .១២  បួន .៨  ៧.៥  112  80  85  ម្ភៃ 58 70  108  7,eighty four 5,28 , 011 , 05
G2506 4.200  8.400  5.600  140  101  106  twenty-seventy five 80  130  ដប់បួន, 88 nine,65 , 033 , 05
G2507 ៧.៥  14.400  4.700  164  124  116  25-95 95  145  24,41 fourteen,fifty one , 073 , 06
G2508 11.700  23.400  4.200  185  143  120  thirty-one zero five 105  150  34,ten 20,eighty four , 128 ,ten
G2509 17.200  34.400  3.600  215  170  130  35-one hundred thirty 120  165  ៥៥, ហាសិបប្រាំមួយ 29,seventy one , 270 ,twelve
G2510 27.500  55.000  ៣.៣  255  205  150  45-150 135  10  195  eighty five,52 fifty one,29 , 622 ,fifteen
G2511 38.000  76.000  ពីរ .១២  280  216  170  fifty five-one hundred sixty five 150  10  215  109,sixty six sixty four,70 , 963 , 35
G2512 51.200  102.400  ពីរ .១២  317  250  190  60-a hundred ninety 170  10  245  163,eighteen ninety four,fifty six 1835 , 45
G2513 67.300  134.600  ពីរ .១២  345  275  210  70-210 185  12  275  213,28 122,32 2873 ,five
G2514 88.000  176.000  ពីរ .១២  374  300  226  one hundred-230 200  12  295  260,76 152,fifty seven 4263 ,8
G2515 134.500  269.000  2.000  414  340  266  a hundred and fifteen-260 230  12  355  374,87 217,46 7659 one,five
G2516 a hundred and eighty.000  360.000  ១  465  370  275  140-280 250  16  345  446 355 11,12 3,5
G2517 250.000  500.000  1.600  505  410  295  one hundred sixty-310 270  16  375  558 441 16,21 3,9
G2518 320.000  640.000  1.500  548  450  315  180-345 290  16  400  712 557 ម្ភៃប្រាំ four,eight
G2519 400.000  800.000  1.400  588  490  350  210-370 325  20  450  906 720 37,5 ប្រាំមួយ,
G2520 510.000  1.571.000 ១  640  520  370  230-390 345  20  480  one.one 889 fifty three,25 eight,eight
G2521 660.000  ១  690  560  390  250-420 365  20  510  1.104 77,five nine,five
G2522 780.000  ១  730  600  430  275-460 400  20  560  114 11
G2523 1.000.000 2.000.000 1.050  780  650  440  ២៥០-៥០ រយ 410  25  570  146 12,5
G2524 one.two hundred.000 ពីរ .១២ 950.000  850  710  460  325-550 430  25  600  2.464 218 17
G2525 1.600.000 3.200.000 900.000  910  760  500  350-590 470  25  660  ៣.៣ 2.396 308 22
G2526 ៣.៣ 850.000  970  810  530  375-620 500  30  700  three.seventy two ពីរ .១២ 430 24
G2527 ៣.៣ 800.000  840  550  បួនរយ ១៦០០ 520  30  730  four.sixteen ៣.៣ 532 សាមសិប
G2528 two.one hundred.000 four.two hundred.000 750.000  890  574  425-680 540  30  755  4.72 3.782 668 38
G2529 2.600.000 5.200.000 seven hundred.000  950  604  450-730 570  30  800  5. ទីប្រាំពីរ 4.569 922 42
G2530 3.800.000 7.600.000 660.000  634  475-800 600  30  850  seven.fifty two ៥.៥ ហាសិប

Everything require make sure you check out our internet site For a lot more details: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828 The use of authentic tools manufacturer’s (OEM) part figures or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating product use and compatibility. Our business and the detailed substitution elements contained herein are not sponsored, authorized, or made by the OEM.

Curved factory made in China - replacement parts - in Sokoto Nigeria Tooth Gear Coupling with top quality

Curved factory made in China - replacement parts - in Sokoto Nigeria Tooth Gear Coupling with top quality

Curved factory made in China - replacement parts - in Sokoto Nigeria Tooth Gear Coupling with top quality

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម→ https://www.ever-power.net/contact-us/

អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ដើម្បីសួរព័ត៌មានណាមួយ! សូមមេត្តាទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

ស្នើសុំសម្រង់

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណើសូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះហើយយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។


សំភារៈដែលអាចរកបាន

1 ។ ដែកអ៊ីណុកៈ SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3 ។ ស្ពាន់: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4 ។ សំរិទ្ធ: C51000, C52100, C54400 ។ ល
5 ។ ជាតិដែក: 1213, 12L14,1215
6 ។ អាលុយមីញ៉ូម: Al6061, Al6063
7.OEM យោងទៅតាមសំណើរបស់អ្នក

ការព្យាបាលសុខភាព

ការធ្វើអាជីវកម្ម, ជំនួយធម្មជាតិ, ការព្យាបាលកំដៅ, ប៉ូលា, បន្ទះនីកែល, បន្ទះដែក, ស័ង្កសី, ស័ង្កសី, ពណ៌លឿង, អាត្ម័នពណ៌មាស, ពណ៌មាស, ពណ៌ខ្មៅ។ ល។

វិធីសាស្រ្តដំណើរការ

គ្រឿងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកដាល់ស៊ីម៉ងត៍វេនវេនម៉ាស៊ីនកិនខួងខួងខួងខួងការផ្សារនិងការជួបប្រជុំ

QC & CERTIFICATE

អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងផលិតកម្មការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយមុនពេលកញ្ចប់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពជំនាញ

ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

កញ្ចប់និងការជួលពេលវេលា

ទំហំ: គំនូរ

ករណីឈើ / កុងតឺន័រនិងក្តារបន្ទះឈើរឺតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន។

គំរូ 15-25days ។ 30-45 ថ្ងៃឈប់សម្រាកលំដាប់ជាតិ

ការស្វែងរកដែលទាក់ទង៖

ពិនវានៅលើ Pinterest

ចែករំលែកនេះ