ជ្រើសទំព័រ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

បានកំណត់យ៉ាងសាមញ្ញ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វត្ថុរាវសម្ពាធដើម្បីដំណើរការ និងអនុវត្តកិច្ចការមួយ។ វិធីសាស្រ្តមួយទៀតគឺវត្ថុរាវដែលមានសម្ពាធដើម្បីធ្វើឱ្យអ្វីៗដំណើរការ។

ឥន្ធនៈរាវនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៃថាមពលមានទំហំធំណាស់ដូច្នេះសម្ពាធធារាសាស្ត្រជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឧបករណ៍ធុនធ្ងន់។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅពេលណាមួយសម្ពាធសារធាតុរាវនឹងឆ្លងកាត់។ គ្រប់ផ្នែកនៃអង្គធាតុរាវដែលមានសម្ពាធ ACTS នៅលើផ្នែកកុងតឺន័របង្កើតកម្លាំង ឬថាមពល។ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ និងអាស្រ័យលើវិធីរបស់វា ប្រតិបត្តិករអាចបង្កើនទម្ងន់ និងអាចបំពេញការងារដដែលៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។

បង្ហាញលទ្ធផល 1-32 នៃ 216